AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. 
 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Müşteri İşlem Verisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri vb. bilgiler.

İşlem güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri (kullanıcı adları, şifreler vb.), IP adres bilgileri, kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler,

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ


Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca tarafınıza hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen vb. amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.
 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, iyileştirilmesi,
 • İletişim faaliyetleri,
 • Sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve sözleşmenin ifası,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Satış sonrası hizmetler,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Mal ve hizmet satın alım, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, Şirket’in idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(a) maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya gereken hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilmektedir.


Kişisel verileriniz, Sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından Şirkete sözlü, fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla iletilmesi yoluyla veya Şirket tarafından internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, sosyal iletişim aplikasyonları, e-posta, sözleşmeler gibi muhtelif yollardan toplanmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI


Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafımızca verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini bildiririz.


Şirket tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 4/2 maddesindeki ilkelere göre açık rızanın varlığı halinde, yine kanunun 5/2 maddesinde ve kanunun 6/3 maddesinde yer alan şartların varlığı halinde açık rıza olmaksızın kanunun 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ


KVKK'nın 11. maddesi gereği Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 
 

 • Şirket'in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.


Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.


Şirketten, KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.


Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.


Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
 

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. Başvuruda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.


İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.


Veri sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Şekerciler Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No

0801145791300001

Adresi

Evliya Çelebi Mah. Uyum Sk. No: 3 İç Kapı No: 1 Tuzla / İstanbul

Kep Adresi

Kep adresinizin olmaması halinde bu satırı siliniz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Veri sorumlusu olarak internet sitemize girildiğinde, şirket tarafından iletilen elektronik postalara veya reklamlara erişim esnasında, bilgisayara veya diğer cihazlara bir takım verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan veri dosyaları yerleştirilebilir.


Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, cookies, çerez, flash, pixel tag vb. olabileceği gibi, veri depolama amaçlı diğer teknolojiler de olabilir.


İşbu politikada şirket tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır.


Çerezler aracılığıyla kişisel veri toplanabilir.


Bu şekilde elde edilen veriler, ancak kişisel veri olması halinde işbu politika ve kanun kapsamında değerlendirilecektir.
 

 1. Çerez Türleri
   

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Oturum Çerezleri

İnternet tarayıcısının kapatılması üzerine bilgisayardan/cihazdan silinen çerezleri ifade etmektedir.

Kalıcı Çerezler

Belirlenen bir süre boyunca bilgisayarda/cihazda kalan çerezlerdir.

 

 1. Çerezlerin Kullanım Nedenleri


Şirket, çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır.

 1. İleti ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için
 2. İnternet sitesi, vb. elektronik hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılara uygun hale getirmek amacıyla çerez kullanılabilir.
 3. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak için kullanılabilir.
 4. Kullanıcılara yönelik reklam vb. iletmek amacı ile kullanılabilir.
 5. En yakın şirket şubesinin yerini size bildirmek için kullanılabilir.
 6. İnternet sitemizin ve sizin hukuki güvenliğini sağlamak için kullanılabilir.
 7. Çerezleri Reddetme ve Silme


Tarayıcıların birçoğu çerez kullanımına izin vermektedir. Kullanıcılar kullandıkları tarayıcıya göre farklı olmakla beraber istedikleri takdirde ayarlarını düzenleyerek çerezleri reddedebilir ve silebilir.


Çerezlerin silinerek veya reddederek pasif hale getirilmesi halinde internet sitemiz ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaz.


Çerezlerden bazılarını veya hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya reddetmediğiniz bu çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz.


“Kabul et” butonuna tıklayarak çerez kullanımınızı kabul edersiniz.

 

 1. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?


Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.


İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.


Örnek olarak
,


"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.


"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.


Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
 

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme


Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Şirkete ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.


Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;


Apple Cihazlarda;


"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..


Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.


Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;


"Safari -> Şirket simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.


"Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.


Android Cihazlarda;

 

"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.

 

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsin.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ AÇIK RIZA BEYANI

 

Veri sorumlusu olan firma tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve Aydınlatma Metni çerçevesinde, kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla firma veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle veri sorumlusu firmanın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;


Firmanın idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(a) maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nun 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu firmanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle kişisel verilerimin işlenmesi hakkında firma tarafından bilgilendirildiğimi,


Aydınlatma Metni kapsamında yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, internet ve sosyal mecralarda kullanma dahil işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak firma tarafından bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu,


İşbu kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, firma tarafından; firma çalışanlarına, görevlilerine, grup firmalarına (Firma ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamukurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim firmalarına, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için firmanın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu;


KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu firmaya başvurarak tarafıma ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu taleplerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme gibi haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit eden bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakka ilişkin açıklamaları da içeren talebimi yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğim ve firmanın kayıtlarında yer alan elektronik posta adresimi kullanmak suretiyle yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu;


Firma ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri firmaya bildireceğimi;


KVKK’da tanımlanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için KVKK metnini inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.